≡ ജൂലൈ 2016
വരവിരുത്

ചിത്രമെഴുത്ത്

Portrait of Hugh Jackman as "The Wolverine"


Medium: Pencil on Art Paper
Size: 30 x 25 cm

വരയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്‍

ചിത്രങ്ങളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പൂര്‍ണരൂപത്തില്‍ കാണാം.

1

2

3

4

↑ top